วัตสัน เซ็นทรัล พิษณุโลก in พลายชุมพล

Local time:
01:54:09
Closed

🕗 opening times

Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
Sunday-
9/99 หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล, ห้องเลขที่ 242-243 ชั้น 2, พลายชุมพล, เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก 65000, Thailand
Contacts phone: +66 55 215 440
Website: www.watsons.co.th
Latitude: 16.8211238, Longitude: 100.2658516
Larger map & directions

Comments 0

Nearest Pharmacy:

WATSONS BIG C PHITSANULOK

เทศบาลนครพิษณุโลก, 939 Pichai Songkram Rd., T.Nai Muang, A.Muang,
pharmacyRead more
พี เจ ฟาร์ม่า

พี เจ ฟาร์ม่า

Thamma Bucha, Nai Mueang, Mueang Phitsanulok District
pharmacyRead more

K.M.T.Pharmapro Pharmacy

110/115-117, ถนนพระองค์ดำ, ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, 65000
pharmacyRead more
ท่งแซเภสัช

ท่งแซเภสัช

ตำบล ในเมือง, 65000, อำเภอเมืองพิษณุโลก
pharmacyRead more
นำเจริญเภสัช พิษณุโลก

นำเจริญเภสัช พิษณุโลก

Nai Mueang, 110/12 ตรง ข้าม ธนาคาร กรุง ศรี เอกา ฯ ถนน เอกา ท ศร ฐ, Mueang Phitsanulok District
pharmacyRead more
นำเจริญเภสัช

นำเจริญเภสัช

12, Nai Mueang, Mueang Phitsanulok District
pharmacyRead more

พ. เภสัชกร

Mueang Phitsanulok District
pharmacyRead more

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4