ร้านพี่ลูกปัด in กรุงเทพมหานคร

Open map
Local time:
22:53:33
No info

🕗 opening times

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
13°45'00.5"N 100°30'12.8"E, แขวง สำราญราษฎร์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200, Thailand
Contacts phone: +66
Latitude: 13.7501389, Longitude: 100.5035556
Larger map & directions

Comments 1

  • Ami Hews

    Ami Hews

    ::

    Cheap, authentic and delicious!

Nearest Restaurant:

ร้าน ราดหน้า ชิ้งกี่

398/2 Maha Chai Road, Samran Rat, Phra Nakhon
restaurantRead more

三色河粉

400 Maha Chai Road, Samran Rat, Phra Nakhon
restaurantRead more

บริษัท นารายณ์พิซเซอเรีย จำกัด

386 แขวงสำราญราษฎร์ Samran Rat, Phra Nakhon
restaurantRead more

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4