ป้ายรถแท๊กซี่อัจฉริยะ in Krung Thep Maha Nakhon

Open map
Local time:
23:00:30
Open

🕗 opening times

MondayOpen 24 hours
TuesdayOpen 24 hours
WednesdayOpen 24 hours
ThursdayOpen 24 hours
FridayOpen 24 hours
SaturdayOpen 24 hours
SundayOpen 24 hours
Charan Sanitwong Road, 10700, Krung Thep Maha Nakhon, TH Thailand
Contacts phone: +66
Latitude: 13.7888148, Longitude: 100.5015074
Larger map & directions

Comments 0

Nearest Taxi stand:

จุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะ แขวง ดุสิต

Ratchawithi Road, Dusit
taxi_standRead more

จุดจอดแท็กซี่อัฉจริยะ แขวง ดุสิต

Nakhon Ratchasima Road, Dusit
taxi_standRead more

ท่ารถตู้ดำเนินสะดวก

Rachini Alley, Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon
taxi_standRead more

จุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะ แขวง สามเสนใน

Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai
taxi_standRead more

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4