บ้าน​ 222​ ถนนจรัญสนิทวงศ์​ ซอย​96/2 in Krung Thep Maha Nakhon

Open map
Local time:
10:21:03
Open

🕗 opening times

Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
Sunday-
222, Soi Charan Sanitwong 92, 10700, Krung Thep Maha Nakhon, TH Thailand
Contacts phone: +66 92 924 9492
Latitude: 13.809137, Longitude: 100.514639
Larger map & directions

Comments 2

Nearest Rv park, camping:

ร้าน ก.สวรรยกร(เนเจอร์โซน)

225/176 Soi Krungthep-Nonthaburi 56, วงศ์สว่าง, บางซื่อ
rv_parkRead more

บ้านสวนมังคุด

Soi Mu Ban Nanthawan 1, Bang Khun Kong, Bang Kruai District
rv_parkRead more

📑 All categories

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4